Mój pierwszy pierścionek z kamieniem| My first ring with a stone

by TW on 03/04/2014

Witam serdecznie.

Welcome.

 
Niedawno udało mi się zrobić, nawet niezły, mój pierwszy pierścionek z kamieniem. Chciałbym pokazać wam jak go robiłem.
Cała sprawa zaczęła się od koleżanki, która spytała się czy byłym w stanie zrobić pierścionek w rozmiarze 8(średnica ok 15mm, obwód 48mm). Miał być lekki, drobny i z topazem. Zacząłem sobie na kartce rysować proporcje i wyszło mi, że jeżeli obrączka będzie zrobiona z płaskownika 2x2mm i kamień będzie okrągły o średnicy 3mm to powinno nawet nieźle wyglądać. Tylko jak zamocować ten kamień? Poszukałem troszkę na Ganoksin o mocowaniach kamieni i spodobał mi się system “koszyczka”. Następnie zacząłem szukać jakiś filmów z podpowiedziami jak takie coś wykonać. Dla mnie rewelacyjny okazała się ta seria filmików:https://www.youtube.com/watch?v=VTjlI2bum94 . Na jej podstawie zrobiłem mocowanie kamienia.

Recently, I have made, even good , my first ring with stone. I would like to show you how I did it .
The whole thing started with a friend, who asked that I’m able to make a ring in a size 8 (diameter approx 15mm , 48mm circumference ) . It had to be light , small and with topaz stone . I  draw on a piece of paper some sketches and it turned out that if the ring will be made from flat wire 2x2mm and topaz stone will be circular with a diameter of 3mm should even look good . Just how mount this stone ? I looked a little on the Ganoksin about setting stones and liked the  ” basket ” system . Then I started to look for some videos with hints  . For me, this turned out to be a best series of videos: https://www.youtube.com/watch?v=VTjlI2bum94 . On this basis, I did mount the stone.

 

 

No to po kolei, co i jak:
1. Zrobiłem stop 925 srebra.
2. Wykonałem płaskownik 2x2mm o długości 54mm (rozmiar+ 2x grubość materiału: 48mm+4mm)
3. Przeciągnąłem drucik o grubości 0.8mm do zrobienia “koszyczka”,
4. Zrobiłem średni i miękki lut
5. Wygiąłem płaskownik w obrączkę, zlutowałem, wykwasiłęm, zrobiłem rozmiar (nr. 8)

Step by step , what and how :
1. I did alloy 925 silver.
2. I made a flat wire 2x2mm with a length of 54mm ( size + 2x material thickness: 48mm +4 mm)
3. Stretched a wire with a thickness of 0.8mm to do ” basket “,
4. I made a medium and soft solder
5. Bent flat wire in the ring , soldered , put to acid , and made size ( no. 8)

6. Obejrzałem z 50 razy filmik na youtubie ;D
7. Wygiąłem kółko o 2,9mm średnicy i zlutowałem je średnim lutem
8. Zrobiłem na kółku po zewnętrznej stronie 4 nacięcia. Miały one służyć do mocowania drucików od “koszyczka”
9. Wygiąłem drucik w kształt V o długości ramion ok 2-3 cm i zlutowałem z kółkiem średnim lutem

6. I watched 50 times the video on youtube ;D
7. I bent a small circle about 2.9 mm in diameter and soldered it with medium solder
8. I did on the outside of the circle 4 incisions . They were used to attach the wires from the ” basket “
9. I bent wire into a V shape with a length of arms about 2-3 cm  and soldered with circle using medium solder

10. Teraz jak się okazało trudna część. Mianowicie trzeba zrobić z drucików drugie V i dolutować, aby powstał “koszyk”. Trudnością dla mnie było to, aby druciki były przymocowane prosto. Okazało się, że zanim przylutuje je do koszyka, lepiej przylutować spód drugiego V do pierwszego V. W ten sposób żaden z drucików nie będzie nam się przemieszczał i jeżeli udało nam sie oba V przylutować prosto to będziemy mieli ładny koszyk (jak na filmie). Pozostało tylko przylutować druciki to kółka i lutowanie skończone, można wykwasić. Ogólnie za jakimś 7 razem udało mi się to zrobić ;D

10.  Now, as it turned out, the difficult part . Namely, you need to do with wire a second V shape, solder to form a ‘basket’ . The difficulty for me was to fix wires straight. It turned out, that before the solder to the circle , it is better to solder the bottom of the second V to the first V. In this way, the wires won’t  be able to move , and if we managed to both V solder straight we will have a nice “basket” ( watch video ) . Remaining wires  solder to the circle and it’s done, you can put it to acid . In general, after  7 try I’ve made it 😀

11. Obciąłem końcówki od spodu koszyka i wyszlifowałem “na oko” na wysokość jak wydała mi się odpowiednia. Górę koszyka lekko poprzycinałem zobaczyłem jak pasuje kamień, pasował całkiem nieźle, jeden pręcik musiałem lekko odgiąć. Na tym etapie trzeba frezem, w kółku, na którym opiera się kamień, zrobić troszkę większą dziurkę. Nie mogłem jakoś porządnie złapać tego “koszyka”, aby stabilnie użyć freza. Wyciąłem, więc w obrączce miejsce pod koszyk i przylutowałem go miękkim lutem i wykwasiłem. Teraz mogłem stabilnie umocować pierścionek i frezem zrobić miejsce pod kamień. Kamień schował się idealnie. Według mnie idealnie to moment, w którym pawilon się chowa i nad  kółkiem wystaje pionowa fasetka (rondysta) z koroną.


11.  I cut the tip of the bottom of the basket and grinded  at hight as seemed right . Top of “basket” slightly cut I saw how the stone fit , fit quite well , one rod had to slightly bend . At this stage you need make a little larger hole with the cutter , in a circle , on which the stone lean. Somehow I could not properly catch this ” basket” to stably use the cutter .So  I cut , into a ring place for the basket and soldered “basket” with a soft solder and put to acid . Now, I firmly secure the ring and I can use a cutter to make room under the stone. Stone fitted perfectly . In my ideal it is the moment in which the pavilion hides into the circle and a vertical facet ( rondyst ) with a crown are above .

12. Teraz następny trikowy etap. Trzeba przyciąć odpowiednio pręciki. Polecam sobie obejrzeć dokładnie filmik na youtubie. Ja zrobiłem tak jak ten pan pokazał. Czyli włożyłem kamień do “koszyczka”, przytrzymałem palcem, przyłożyłem szczypce do góry korony i odciąłem pręciki na tej wysokości. Następnie wziąłem piłę i jak zaczyna się nachylenie korony zrobiłem lekkie nacięcia- markery. Teraz niezwykle delikatna operacja, płaskim frezem, albo taki na kształt piramidy naciąć lekko pręciki tak, aby łatwo się zgięły i docisnęły kamień. Robiłem to pierwszy raz na szczęście udało się i nie obciąłem pręcika.

12. Now the next trick stage . You have to cut the rods , respectively . I would recommend a watch carefully the video on youtube . I did like it was showed . So I put a stone into a ” basket “, I held it with  a finger , put my pliers to the top of the crown and cut off the rods at this altitude . Then I took a saw and as crown begins to slope made ​​light cut – markers . Now an extremely delicate operation ,with  flat cutter , or a cut in the shape of a pyramid I slightly cut rods so that they are easy to bent and press stone . I did it the first time , fortunately, did not I cut off the rod .

 

13. Zacząłem doginać pręciki i albo za mocno nacisnąłem albo coś innego, ale skruszyłem kamień:( trzeba było odlutować “koszyk” i zrobić od nowa :(. Na szczęście kupiłem dwa.

13. I started to bend rods and either pressed too hard or something , but crushed stone 🙁 I had to unsolder the ” basket” and to do all over again 🙁 . Fortunately, I bought two.

14. Po dogięciu podszlifowałem lekko końcówki pręcików tak żeby ładnie wyglądały i zacząłem polerować cały pierścionek.

14.  After bending I  slightly polished the tip of rods so that they looked nice and I started to make finish polish.


Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/Silveryboy

More photos at https://www.facebook.com/Silveryboy

{ 1 comment… read it below or add one }

TW April 6, 2014 at 5:21 pm

no problem

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

WordPress Admin